Poradenství

PORADENSTVÍ metodou PSYCHOGRAFIE

Psychografie jako záznam mimosmyslového vnímání má široké využití v mnoha směrech lidské činnosti. Nejenom že dokáže nahlédnout do organizmu člověka a jeho psychiky, ale je schopna řešit i takzvaně neřešitelné situace v mezilidských a partnerských vztazích. Ve správné hladině mysli se kreslíř spojuje se svým Vyšším já a postupně získává informace. Pomocí tužky dostává, obrazně řečeno, jakýsi faxový záznam mimosmyslového vnímání.
Název psychografie vyjadřuje složení dvou podstatných jmen z řečtiny – psyché a grafein. Druhá část označuje, že jde o zapisování, popisování, kreslení nebo záznam toho, co uvádí část první.Ve volném překladu – psychická kresba. Známější a běžněji používaný pojem je automatická kresba, který však v některých směrech přesně nevystihuje podstatu této duchovní kresby. Zatímco kyvadlo reaguje u značného množství lidí ať už s horším či lepším výsledkem, psychografická kresba již vyžaduje určitou zkušenost, soustředění, ale i odpovídající dobu potřebnou k jejímu nácviku. Výsledkem jsou pak rozsáhlé možnosti, které tato činnost poskytuje.

V hrubém rozlišení je možno tzv. automatickou kresbu rozdělit do základních kategorií na kresbu :

  • aurickou
  • diagnostickou
  • obecně zjišťovací a testovací
  • topografickou
  • zvláštní kategorii tvoří automatické písmo

Kresba aurická

Už název vysvětluje, že se jedná o graficky schématické znázornění aury nebo aurogramu. Aura je speciálním biopolem, které se skládá z několika barevných vrstev různě vzdálených od objektu. Barva a charakter aury má přímý vztah k vibracím, které člověk vytváří tělesnou i duševní činností. Je odrazem jeho vnitřního úsilí, zdraví či nemoci. Člověk není schopen auru vnímat svými smysly. Proto zde mluvíme o mimosmyslovém vnímání, které nám za určitých podmínek umožní auru zviditelnit graficky, určitým barvami. Jednotlivé elipsy aurogramu charakterizují určité vlastnosti, které lze ze skutečné aury vyčíst. Může to být úroveň zdraví, míra nemoci, stav imunitního systému, duchovní nebo materiální zaměření člověka a další prvky, které dotvářejí charakteristiku daného jedince.

Kresba diagnostická

Jedná se o vyhledání oslabeného nebo nemocného místa v organizmu s cílem stanovit příčinu některých zdravotních obtíží. Protože mnohé zdravotní potíže mohou být způsobeny i nedostatkem určitých prvků jako jsou vitamíny, minerály a stopové prvky, lze tuto kresbu zaměřit i do této oblasti.
Kreslíř nemá k dispozici žádné diagnostické přístroje, jeho diagnostickým nástrojem je pouze tužka. Jeho mozek pracuje v hladině alfa, v této hladině mysli se dostává na úroveň vyššího intuitivního vnímání. V tomto stavu je schopen diagnostickými tahy zobrazit nemocná místa v organizmu, zachytit oslabená místa nebo upozornit na možnou budoucí poruchu.  

Kresba zjišťovací a testovací

Tento druh záznamu se používá v případech, kdy se jedná o zviditelnění a uchování požadované informace. Používají se různé grafy, schémata, tabulky a stupnice, do kterých se zakresluje určité procentové vyjádření. Touto kresbou můžeme zkoumat např. úroveň únavy nebo vitalitu člověka, jeho psychický stav. Můžeme stanovit, kdy u něj dochází k největším ztrátám energie a další rozmanité případy. Může jít např. o výběr školy pro dítě, vhodnost daného zaměstnání, studia nebo bydlení.

Automatické písmo

Je činnost, kdy píšící osoba je plně pod kontrolou podvědomé mysli. Pisatel se nachází ve změněném stavu vědomí, často ani nevnímá pohyby své ruky, může psát dokonce i jiným písmem, než je jeho vlastní. Informace získává jasnovidně z informačního pole.